CÍLE

Hlavním cílem činnosti ZDVOP je v co nejkratší době umožnit dětem návrat zpět do biologické rodiny, případně děti umístit do náhradní rodinné péče.

Dílčí cíle:

 • zabezpečit řádnou péči a pomoc o děti a zákonné zástupce, které se z různých důvodů ocitly v sociální krizi
 • poskytovat rodině pomoc a podporu v řešení jejich sociálních problémů, které jim znemožňují úspěšné znovu začlenění do společnosti
 • vytvářet dětem a rodině takové prostředí, které jim v co největší míře bude připomínat domov, a tím jim alespoň částečně umožníme žít dle dosavadních návyků
 • trvale rozvíjet celkovou osobnost dítěte, jeho duševní i tělesné schopnosti
 • rozvíjet a respektovat citový život dětí a umožnit jim navazovat rodinné, přátelské a mezilidské vztahy
 • poskytovat služby dle individuálních potřeb jednotlivce
  stále zajišťovat pocit bezpečí a ochrany – vytvářet bezpečné prostředí
 • zdokonalovat tvorbu individuálních plánů, osobních cílů a potřeb dítěte a rodiny
 • neustále zkvalitňovat a upevňovat týmovou spolupráci všech zainteresovaných pracovníků, rodinných příslušníků a dalších orgánů poskytujících SPOD, včetně dalších institucí
 • dbát na vzájemné provázanosti, informovanosti, ucelenosti jednotlivých služeb
 • zdokonalovat a dle potřeb aktualizovat vedení písemných záznamů (dokumentace) o průběhu poskytování výkonu SPOD a vyhodnocení a přehodnocení průběhu poskytování péče
 • systematicky, společnými silami vytvářet nové možnosti ke zvyšování všech schopností a dovedností členů rodiny, a tím zlepšovat jejich kvalitu života
 • respektovat a uplatňovat práva dítěte a rodiny, aby se mohli podílet na plánování a průběhu sociální služby, která mu je poskytována
 • respektovat právo dítěte, vyjadřovat své potřeby, přání, touhy a stížnosti
 • rozšiřovat nabídku a možnosti dalších návazných sociálních služeb, pracovních a zájmových aktivit rodiny
 • podpora vytváření a udržování vztahů dětí se společností
  zaměřit se na nové přístupy v práci s rodinou
 • zkvalitňovat personál zajištěním jejich účasti na projektech a školeních, setkáváních s dalšími institucemi podobného typu, kde dochází k výměně zkušeností, kde se pracovníci seznamují s novými a moderními metodami práce a komunikace, orientující se na všechny oblasti lidských potřeb, jedná se o pravidelné vyškolování všech pracovníků, dle jednotlivých profesí